Põlva Lõõtsaklubi

Andmekaitsetingimused

MTÜ LÕÕTSPILLISELTS ANDMEKAITSETINGIMUSED

MTÜ Lõõtspilliselts (registrikood 80299639, asukoht Saverna küla, Kanepi vald, Põlva maakond, 63401)
(edaspidi: lõõtspilliselts) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust. Sellest
lähtuvalt on koostatud andmekaitsetingimused, mis kirjeldavad kliendi isikuandmetega
tehtavaid toiminguid.

1. Mõisted
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete töötlemine on kliendi isikuandmetega tehtav mistahes toiming: kogumine,
dokumenteerimine, korrastamine, lugemine, salvestamine, kasutamine, kohandamine ja
muutmine, säilitamine, edastamine, kustutamine või hävitamine.

2. Üldsätted
2.1. Lõõtspilliselts töötleb isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktides kehtestatud
nõuetega ning rakendab kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks
(organisatsioonilisi, infotehnilisi vmt).
2.2. Lõõtspilliseltsil on õigus andmekaitsetingimusi muuta, teavitades sellest klienti
kodulehel üks (1) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
3.1. Isikuandmete kogumisel piirdub lõõtspilliselts minimaalsete kliendi isikuandmetega,
mis on vajalikud töötlemise eesmärkide täitmiseks. Lõõtspilliselts töötleb isikuandmeid
järgmistel eesmärkidel:
3.1.1. kliendisuhtlus, sh kontakteerumine operatiivse info edastamiseks;

4. Isikuandmete kogumine ja koosseis
4.1. Lõõtspilliselts saab kliendi isikuandmed peamiselt otse kliendilt, kui klient annab enda soovil 
lõõtspilliseltsile andmed, et talle edastada kultuuri alast informatsiooni.
4.2. Lõõtspilliselts töötleb järgmiseid kliendi isikuandmeid, mis on kliendil vabatahtlikult
lõõtspilliseltsile edastatud:
4.2.1. isiku tuvastamise andmed: ees- ja perekonnanimi
4.2.2. kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress

5. Isikuandmete säilitamine ja edastamine kolmandatele isikutele
5.1. Lõõtspilliselts säilitab kliendi isikuandmeid nii kaua kui klient soovib infot saada lõõtspilliseltsi tegevustest.
5.2. Lõõtspilliselts ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi
eelneva nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.
Sõltumata juurdepääsupiirangust, väljastab lõõtspilliselts isikuandmeid õigusaktidega
ettenähtud juhtudel ametiasutuste (nt õiguskaitseorganid) nõudel või oma õiguste
kaitseks.
5.3. Lõõtspilliselts on isikuandmete vastutav töötleja, Lõõtspilliselts edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
5.4. Lõõtspilliselts ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse eest.

6. Juurdepääs isikuandmetele
6.1. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud
isikutel ning kõikide lõõtspilliseltsi klientide isikuandmeid käsitletakse kui
konfidentsiaalset informatsiooni.
6.3. Kliendil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist.

7. Lõõtspilliseltsi kodulehe külastamine
7.1. Kodulehe külastamisel kogub ja säilitab lõõtspilliselts järgmiseid andmeid:
7.1.1. kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress);
7.1.2. külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta), asukoht (riik).
7.2. Punktides 7.1.1.-7.1.2. esitatud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et
selle põhjal veebilehte arendada ja klientidele mugavamaks muuta. Lõõtspilliselts ei seo
nimetatud andmeid klienti tuvastava teabega.
7.3. Andmeid säilitatakse 26 kuud.

8. Kontaktandmed
8.1. Klient saab soovi korral küsida isikuandmete töötlemise kohta selgitusi, kirjutades eposti aadressile t6nis20atgmail.com